Dienstverlening


Dienstverlening is maatwerk en dient te worden afgestemd op de specifieke situatie
van de ondernemer en zijn onderneming. Een aantal werkzaamheden geven wij onderstaand weer;

De persoonsgerichte en coachende benadering van de ondernemer en daarop afgestemde aanpak
staat voorop. De ondernemer moet zich kunnen herkennen in de plannen en er vervolgens gemotiveerd
mee aan de slag willen gaan.

Werkwijze
In het eerste gesprek wordt de behoefte geïnventariseerd. Aan de hand daarvan wordt een strategie
bepaald die veelal bestaat uit een theoretisch en praktisch haalbaarheidsonderzoek van de plannen.
Maandelijks vind een voortgangsoverleg over de resultaten plaats.

Wat betekent dit voor de ondernemer?
De ondernemer kan zijn vragen voorleggen aan een deskundige die objectief naar de plannen kijkt
en deze op haalbaarheid toetst. Het uiteindelijk gewenste resultaat wordt in goed overleg met de
ondernemer planmatig vormgegeven en kan desgewenst samen met de ondernemer worden
gepresenteerd aan zakelijke relaties of derden. Tijdens het proces is de klankbordfunctie voor
de ondernemer van essentieel belang en staat de ondernemer centraal.
Het zelfvertrouwen van de ondernemer verbetert mede omdat hij er niet alleen voorstaat.
Regelmatig volgt terugkoppeling over de stand van zaken en de strategie. De ondernemer
beschikt over een externe deskundige die hem tijdens zijn ondernemerschap assisteert met
raad en daad, op wie hij kan vertrouwen en die hem helpt zijn doelen te realiseren. 

Copyright © 2012 | Designed by www.copyallright.nl